Νομικοί όροι

Νομικοί όροι

ΕΚΤΥΠΩΣΗΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ο δικτυακός τόπος www.renault.gr (εφεξής το «Site») λειτουργεί υπό την διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.», με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 008087901000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, Λεωφόρος Τατοΐου αρ. 93 (Τ.Κ. 144 51) και συνιστά τον επίσημο και αποκλειστικό Εισαγωγέα καινουργών οχημάτων και γνήσιων ανταλλακτικών RENAULT στην Ελλάδα, καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «TEOREN».

Α. Εισαγωγή

1. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Site οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν την επίσκεψη ή/και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους και να διακόψει άμεσα την πρόσβαση του σε αυτές, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι έχει κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο τους και τους αποδέχεται ως αυτοί έχουν στο σύνολο τους και παραχωρεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του.

2. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Site.

3. Η TEOREN δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί ή να διαγράψει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιηθέντες όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να διακόψουν αμέσως και να απέχουν από τη χρήση και επίσκεψη του Site. Κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή δεσμεύει τους χρήστες από την στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν στο Site.

4. Ο παρών δικτυακός τόπος (/ Site) ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμος λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Η TEOREN δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στο Site ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση η TEOREN δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία του Site, εν όλω ή εν μέρει.

Β. Υποχρεώσεις κάθε επισκέπτη / χρήστη του Site

Ο επισκέπτης / χρήστης του Site οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Site. Περαιτέρω, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Site ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών ή άλλων που αντίκεινται στον κώδικα συμπεριφοράς χρηστών Internet, NETIQUETTE. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Site ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Γ. Περιεχόμενο

1. Το Site περιέχει πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της RENAULT που εισάγονται και πωλούνται στην ελληνική αγορά καθώς και τα προγράμματα προώθησης, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της TEOREN. Το περιεχόμενο του Site παρέχεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, ήτοι για την παροχή πληροφοριών προς τους χρήστες.

2. Η TEOREN καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο Site να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η TEOREN καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών του Site, δεν εγγυάται και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

3. Το Site είναι γεμάτo δεδομένα, εικόνες και απαραίτητες πληροφορίες ώστε να σας καθοδηγεί και να σας διευκολύνει στην αγορά του νέου σας αυτοκινήτου RENAULT. Τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται και επικαιροποιούνται διαρκώς, ενδέχεται, ωστόσο, να αλλάξουν για συγκεκριμένες αγορές ή για νομικούς λόγους. Η TEOREN δύναται να προβεί μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της σε αλλαγές των μοντέλων ή/και των χαρακτηριστικών τους που περιγράφονται στο Site (πχ. εξοπλισμού, αξεσουάρ, τεχνικών λεπτομερειών κλπ.), ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

4. Φωτογραφίες, προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία απεικονίζονται στο Site ενδέχεται να αφορούν μοντέλα που δεν εισάγονται στην ελληνική αγορά ή που η TEOREN δεν έχει αποφασίσει την εισαγωγή τους για οποιονδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο (π.χ. για εμπορικούς λόγους). Η TEOREN επιφυλάσσεται του μονομερούς δικαιώματος της περί τροποποίησης ή/και διαγραφής κάθε στοιχείου, ουσιώδους ή μη του Site, όπως αλλαγής προδιαγραφών, τεχνικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού και τιμών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση ή αναγγελία. Στην περίπτωση αυτή, η TEOREN δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των χρηστών και τρίτων.

5. Τα αυτοκίνητα που απεικονίζονται ενδέχεται να φέρουν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον επιβάρυνση. Μέρος του εξοπλισμού που περιγράφεται ή εμφανίζεται μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμο μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή με επιπρόσθετο κόστος. Οι πελάτες οφείλουν να ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν τα ακριβή χαρακτηριστικά των οχημάτων που επιθυμούν, συνομιλώντας με τους εκπροσώπους των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων RENAULT στο σημείο παραγγελίας.

6. Τα χρώματα στις φωτογραφίες που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας ίσως διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα. Συνεπώς, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε έναν από τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς RENAULT για να δείτε την ποικιλία των χρωμάτων των αυτοκινήτων RENAULT από κοντά. Ο Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Επισκευαστής RENAULT της περιοχής σας, είναι πρόθυμος να σας ενημερώσει για τυχόν αποκλίσεις καθώς και να σας παράσχει επιπρόσθετες πληροφορίες.

7. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 μετριούνται και πιστοποιούνται βάσει μιας πρότυπης και νομοθετημένης μεθόδου, η οποία ισχύει ως έχει για όλες τις κατασκευάστριες εταιρείες ώστε να επιτρέπει τη σύγκριση των αυτοκινήτων. Η κατανάλωση κατά την πραγματική χρήση του αυτοκινήτου εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό, την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού και άλλους, μη τεχνικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να προεξοφληθούν ή/και να καταγραφούν με ακρίβεια. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες στα σημεία πώλησης των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων & Επισκευαστών Renault, στα οποία προσφέρεται δωρεάν σχετικό έντυπο.

Δ. Τιμές των προϊόντων RENAULT – Συμβάσεις πελατών με Εξουσιοδοτημένους Διανομείς RENAULT

1. Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω του Site, έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά ή πρόταση δεσμεύουσα την TEOREN για τα προϊόντα της RENAULT ή/και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

2. Οι τιμές που παρουσιάζονται στο Site είναι προτεινόμενες, συνιστώμενες, ενδεικτικές και μη δεσμευτικές τιμές λιανικής και μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές που προσφέρουν τα εξουσιοδοτημένα μέλη του επίσημου Δικτύου Διανομέων RENAULT.

3. Η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος RENAULT υπόκειται αποκλειστικώς στους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας σύμβασης πώλησης, η οποία καταρτίζεται μεταξύ των πελατών και των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων RENAULT δεδομένου ότι οι τελευταίοι είναι ανεξάρτητοι έμποροι σε σχέση με την TEOREN. Συγκεκριμένα, οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς RENAULT συναλλάσσονται και συνάπτουν συμβάσεις με τους καταναλωτές ιδίω ονόματι, ιδίω λογαριασμό και ιδίω κινδύνω, υπό την ιδιότητα των «Εξουσιοδοτημένων Διανομέων και Επισκευαστών RENAULT». Δεν αντιπροσωπεύουν και δεν εκπροσωπούν την TEOREN καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αλλά αποτελούν αυτοτελή νομικά πρόσωπα, ήτοι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, διακριτές της επιχείρησης και του νομικού προσώπου της TEOREN. Κάθε Εξουσιοδοτημένος Διανομέας RENAULT οφείλει να αποσαφηνίζει στους καταναλωτές την ακριβή ιδιότητα του ήδη κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων και σε κάθε περίπτωση, πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή και να μην εμφανίζεται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο ως γενικός ή ειδικός πληρεξούσιος, εντολοδόχος ή εμπορικός αντιπρόσωπος της TEOREN.

4. Κάθε Εξουσιοδοτημένος Διανομέας RENAULT, ενεργών, σε κάθε περίπτωση, επ’ ονόματι και για λογαριασμό του ιδίου κατά την διανομή και πώληση των προϊόντων RENAULT και την παροχή σχετικών υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, ως ανεξάρτητος έμπορος, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκπλήρωση των συμβάσεων που συνάπτει με τους καταναλωτές, όπως για τις συμβάσεις πώλησης καινούργιων οχημάτων RENAULT και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και οφείλει να τους ενημερώνει σχετικά. Προς τον σκοπό αυτό, οφείλει να συμπεριλάβει σχετικό όρο σε κάθε έγγραφο απευθυντέο προς τους καταναλωτές, όπως προσυμβατικό και συμβατικό, προσδιορίζοντας την αποκλειστική ευθύνη του έναντι αυτών ενώ οι τελευταίοι οφείλουν να διαβάζουν τους σχετικούς όρους ανεξάρτητα από τους παρόντες όρους, οι οποίοι δεν συνιστούν περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων. Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, o χρήστης του Site αναγνωρίζει και συνομολογεί ότι σε περίπτωση που προβεί σε αγορά προϊόντος RENAULT ή/και σχετικής υπηρεσίας από οποιονδήποτε Εξουσιοδοτημένο Διανομέα RENAULT, πέραν της σύμβασης που συνάπτει αποκλειστικώς και μόνον με τον τελευταίο, δεν καταρτίζεται οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ του ιδίου και της TEOREN.

Ε. Πνευματικά Δικαιώματα & Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

1. Το σύνολο του περιεχομένου του Site, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, μαρκών, λογοτύπων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της κατασκευάστριας εταιρείας RENAULT s.a.s. ή/και της TEOREN και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

2. Aπαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη και ειδική προς τούτο συναίνεση της δικαιούχου κατασκευάστριας εταιρείας RENAULT s.a.s. ή/και της TEOREN.

3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντοτε υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή να συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Καμία άδεια χρήσης των ως άνω δικαιωμάτων δεν παρέχεται μέσω και λόγω του Site σε οποιονδήποτε χρήστη και τρίτο.

4. Ο παρών δικτυακός τόπος (/ Site) ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο, οι οποίες δεν ελέγχονται και δεν διαχειρίζονται από την TEOREN. Η TEOREN δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων καθώς επίσης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού, συνεπεία της χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων. Το περιεχόμενό των εν λόγω ιστοσελίδων δεν δεσμεύει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την TEOREN ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω του Site δεν συνιστά και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Η TEOREN δεν ενστερνίζεται και δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών πλην αντίθετης, έγγραφης και ειδικής δήλωσης της ιδίας στο Site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους δικαιούχους/διαχειριστές των οικείων ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν αποκλειστική και ακέραιη ευθύνη για την παροχή κάθε σχετικής των ιστοσελίδων τους, υπηρεσίας. Η TEOREN δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών των ως άνω ιστοσελίδων.

ΣΤ. Περιορισμός Ευθύνης

1. Η TEOREN αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του Site, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του Site.

2. Το Site περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή και διευκόλυνση σας. Η TEOREN αποποιείται οιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη γνησιότητα του περιεχομένου καθώς και για το ίδιο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες όλων των εξωτερικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στο Site και που περιέχονται σε οιοδήποτε ανεξάρτητο δικτυακό τόπο ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

3. Η TEOREN επιφυλάσσεται του μονομερούς και απόλυτου δικαιώματος της να μεταβάλλει ή/και να καταργεί κάθε στοιχείο, ουσιώδες ή μη, του περιεχομένου του Site και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας τροποποίησης ή / και κατάργησης.

4. Η TEOREN δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

5. Η TEOREN δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για λόγους που βρίσκονται εκτός υπαιτιότητας της ή εκτός της σφαίρας επιρροής της, ιδίως για γεγονότα τυχηρά ή ανωτέρας βίας.

6. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της TEOREN για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Site.

7. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του Site παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένη περιγραφή ή σε εμφανιζόμενο δείγμα/υπόδειγμα, καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή ειδική χρήση ή περί μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Η TEOREN αρνείται ρητώς κάθε τέτοια εγγύηση.

8. Η TEOREN σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου τoυ Site, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» είτε πρόκειται για το Site είτε για κάποιο άλλο site server μέσω του οποίου λαμβάνετε το περιεχόμενο του Site.

9. Η TEOREN δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ή παρεπόμενη ζημία, προερχόμενη από την χρήση του Site.

Ζ. Αποζημίωση

Ο χρήστης του Site αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την TEOREN για κάθε ζημία ή βλάβη, πρόστιμο ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, αποζημιώσεων κάθε είδους, δικαστικών δαπανών, προστίμων, δικηγορικών αμοιβών τρίτου, οιασδήποτε φύσεως, που προκύπτει από την αθέτηση των όρων χρήσης του Site λόγω υπαιτιότητας του. Σε περίπτωση λήψης, κοινοποίησης ή επίδοσης προς την TEOREN οιουδήποτε εγγράφου, ενδεικτικώς δικογράφου, εξωδίκου, εγγράφου δημόσιας αρχής ή άλλου εγγράφου, η TEOREN θα ενημερώνει αμελλητί τον χρήστη, ο οποίος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να επέμβει προς επίλυση της διαφοράς, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της TEOREN, μέτρο ώστε να διαφυλάξει αζήμια και ανέπαφη την τελευταία. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της TEOREN με δικές του δαπάνες και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την υπεράσπισή της σε περίπτωση άσκησης ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής, προσφυγής ή ποινικής δίωξης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας.

Η. Προσωπικά Δεδομένα

1. Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε μέσω του Site θα αξιοποιηθούν από την TEOREN για την καλύτερη ενημέρωσή σας και ενδεχομένως για την μελλοντική προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, για έρευνα αγοράς, έλεγχο δεδομένων πωλήσεων και προωθητικές ενέργειες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην «Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων».

2. Η TEOREN καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων.

3. Η TEOREN δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο Site και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ο,τιδήποτε σχετίζεται με αυτά.

4. Η TEOREN διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό,τι κρίνεται σκόπιμο κατά την απόλυτη κρίση αυτής.

Θ. Συλλογή Μη Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την πλοήγησή σας στο Site, ενδέχεται να συλλέγουμε νομίμως τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι προσωπικές.

Ι. Πληροφορίες που ενδεχομένως εισάγονται αυτόματα στον υπολογιστή σας

Η TEOREN για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στο Site και να δημιουργήσει μία καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία για εσάς ενδεχομένως να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγηση με τη μορφή ''cookies''. Για να περιορίσετε ή να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές επιλογές που παρέχουν οι Internet Browsers. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του Internet Browser που χρησιμοποιείτε.

ΙΑ. Online Υπηρεσίες

Η χρήση της ιστοσελίδας της RENAULT είναι δωρεάν αλλά το κόστος της σύνδεσης επιβαρύνει τον χρήστη.

ΙΒ. Λοιποί Όροι

1. Κάθε επιμέρους άρθρο, παράγραφος, εδάφιο ή διάταξη έχει αυτοτελή και ανεξάρτητο χαρακτήρα και θεμελιώνει αυτοτελείς και ανεξάρτητες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση κάθε επιμέρους διάταξη θα ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να είναι ισχυρή και να παράγει πλήρη έννομα αποτελέσματα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν εν ισχύ εξαιρουμένων αποκλειστικώς των συγκεκριμένων άκυρων όρων.

2. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί νόμιμο περιεχόμενο τους, εάν προηγουμένως δεν έχει ενσωματωθεί ρητώς και εμφανώς στο οικείο τμήμα του Site (/ «Νομικοί Όροι») από την TEOREN. Οι παρόντες όροι αποτυπώνουν την πλήρη και μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης πρότασης ή επικοινωνίας/αλληλογραφίας των μερών αναφορικά με το αυτό αντικείμενο.

3. Ο χρήστης δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση των παρόντων όρων για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ουσιαστικό ή τυπικό, ιδίως δε, για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140επ., 147επ., 178, 179 και 288 του Αστικού Κώδικα.

ΙΓ. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με το Site και το περιεχόμενο του, ανεξαρτήτως του νομίμου λόγου ευθύνης, θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.