Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση Υποκειμένου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και την υπ΄ αριθμ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο “ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.” με έδρα τον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, Λ.Τατοΐου αρ. 93, Τ.Κ. 144 51 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 008087901000 («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») σας ενημερώνει («Υποκείμενα») ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ως και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, από την ίδια ή / και τρίτους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών και την αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών φυλλαδίων από την ίδια και από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του Επίσημου Δικτύου RENAULT για λόγους στατιστικούς, απευθείας διαφήμισης, προώθησης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Δια της παρούσης παρέχετε την συγκατάθεσή σας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όπως χρησιμοποιηθούν για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα εν λόγω δεδομένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτού, την κατασκευάστρια εταιρεία RENAULT s.a.s. και από τις συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες, οι οποίες ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του, όπως εταιρείες οδικής βοήθειας και ερευνών αγοράς. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Αποδέκτες των δεδομένων 1. Για όλα τα δεδομένα: η εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο “ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.”. 2. Για τα δεδομένα που δικαιούται ή υποχρεούται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να ανακοινώνει, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης: οι δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές ή τρίτοι. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν.2472/1997 (ως ισχύει) - δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης - θα πρέπει να απευθύνεστε γραπτώς στο fax: 210 5750771 ή στο e-mail: renaultinfo@renault.gr ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισού αρ. 138-140, Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 31 (τηλ. 210 5706860).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει πολύ σοβαρά το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας και σέβεται τις προσωπικές πληροφορίες κάθε ατόμου που επισκέπτεται αυτή την ιστοσελίδα (site) ή απαντά στις διαδραστικές διαφημίσεις που περιέχονται τόσο σε αυτήν όσο και σε άλλα μέσα επικοινωνίας, συμμορφούμενος με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.