ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δικτυακός τόπος www.renault.gr (εφεξής το «Site») λειτουργεί υπό τη διαχείριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, Λεωφόρος Τατοΐου αρ. 93 (Τ.Κ. 144 51) με Α.Φ.Μ. 998200307 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών) και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008087901000 και αποτελεί την επίσημη και αποκλειστική Εισαγωγέα καινούργιων αυτοκινήτων οχημάτων και γνήσιων ανταλλακτικών RENAULT στην Ελλάδα (εφεξής η «TEOREN»).


Α.  Εισαγωγή

1.  Ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Site (εφεξής ο «χρήστης») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν την επίσκεψη ή και τη χρήση των σελίδων / υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας του με το περιεχόμενο τους οφείλει να μην κάνει χρήση τους και να διακόψει / παύσει άμεσα την πρόσβαση του σε αυτές, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους στο σύνολο τους ως αυτοί έχουν. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Site.

2.  Η TEOREN δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί ή να διαγράψει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης εν όλω ή εν μέρει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιηθέντες όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να διακόψουν / παύσουν αμέσως και να απέχουν από τη χρήση και επίσκεψη του Site. Κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή δεσμεύει τους χρήστες από τη στιγμή, που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν στο Site.

3.  Το Site ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμο λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Η TEOREN δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στο Site ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση η TEOREN δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία του Site εν όλω ή εν μέρει χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.


Β.  Υποχρεώσεις κάθε χρήστη του Site

1.  Ο χρήστης του Site οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Site. Περαιτέρω, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του Site, ενεργώντας σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών ή άλλων μεθόδων, πράξεων ή και παραλείψεων, που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Internet, NETIQUETTE. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Site ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την παράνομη ή και αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του.

2.  Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν το Site ή και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση ή την αλλοίωση ή την πτώση, βλάβη και δυσλειτουργία του. Περαιτέρω, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική και αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας το Site.

3.  Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η TEOREN, που οφείλεται σε πράξεις ή και παραλείψεις του, που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών του με βάση την κείμενη νομοθεσία και τους παρόντες όρους, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων εμπλοκής της TEOREN σε αντιδικίες καθώς και περιπτώσεων, στις οποίες θα υποχρεωθεί η TEOREN να καταβάλει πρόστιμα ή αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεων του χρήστη, επιφυλασσομένου του δικαιώματος της TEOREN να κινηθεί αναγωγικά κατά του χρήστη.


Γ.  Περιεχόμενο του Site

1.  Το Site περιέχει πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της RENAULT, που εισάγονται, διανέμονται και πωλούνται στην ελληνική αγορά καθώς και τα προγράμματα προώθησης, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της TEOREN. Το περιεχόμενο του Site παρέχεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, ήτοι για την παροχή πληροφοριών προς τους χρήστες.

2.  Η TEOREN καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες, που παρέχονται στο Site να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η TEOREN καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών του Site, δεν εγγυάται και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ακεραιότητα, το χρονικά επίκαιρο, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών, που περιέχονται σε αυτό.

3.  Το Site περιέχει δεδομένα, εικόνες και απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να καθοδηγεί και να διευκολύνει τον χρήστη στην αγορά του νέου του αυτοκινήτου RENAULT και στην παροχή κάθε σχετικής ενημέρωσης και υπηρεσίας. Τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται και επικαιροποιούνται διαρκώς, ενδέχεται, ωστόσο, να αλλάξουν για συγκεκριμένες αγορές ή για νομικούς λόγους. Η TEOREN δύναται να προβεί μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της σε αλλαγές των μοντέλων ή και των χαρακτηριστικών τους, που περιγράφονται στο Site (πχ. εξοπλισμού, αξεσουάρ, τεχνικών χαρακτηριστικών και λεπτομερειών κλπ.), ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη και τρίτων. Ακολούθως, η TEOREN δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μεταβολή από τον κατασκευαστή προδιαγραφών ή στοιχείων ή χαρακτηριστικών των προϊόντων RENAULT (πχ. εξοπλισμού, αξεσουάρ, τεχνικών χαρακτηριστικών και λεπτομερειών κλπ), όπως αυτά περιγράφονται στους διαφημιστικούς καταλόγους της TEOREN ή του κατασκευαστή, οι οποίοι έχουν χαρακτήρα ενδεικτικό.

4.  Φωτογραφίες, προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία απεικονίζονται στο Site ενδέχεται να αφορούν μοντέλα, που δεν εισάγονται στην ελληνική αγορά ή που η TEOREN δεν έχει αποφασίσει την εισαγωγή τους για οποιονδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο (π.χ. για εμπορικούς λόγους). Η TEOREN επιφυλάσσεται του μονομερούς δικαιώματος της περί τροποποίησης ή και διαγραφής κάθε στοιχείου, ουσιώδους ή μη του Site, όπως αλλαγής προδιαγραφών, τεχνικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού και τιμών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση ή αναγγελία. Στην περίπτωση αυτή, η TEOREN δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των χρηστών και τρίτων.

5.  Τα αυτοκίνητα, που απεικονίζονται, ενδέχεται να φέρουν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον επιβάρυνση. Μέρος του εξοπλισμού, που περιγράφεται ή εμφανίζεται, μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμο μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή με επιπρόσθετο κόστος. Οι πελάτες RENAULT οφείλουν να ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν τα ακριβή χαρακτηριστικά των οχημάτων, που επιθυμούν, συνομιλώντας με τους εκπροσώπους των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων & Επισκευαστών RENAULT στο σημείο παραγγελίας.

6.  Τα χρώματα στις φωτογραφίες, που απεικονίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας, ενδεχομένως να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα. Συνεπώς, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε έναν από τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς & Επισκευαστές RENAULT για να δείτε από κοντά την ποικιλία των χρωμάτων των αυτοκινήτων RENAULT. Ο πλησιέστερος Εξουσιοδοτημένος Διανομέας & Επισκευαστής RENAULT είναι πρόθυμος να σας ενημερώσει και να σας παράσχει επιπρόσθετες πληροφορίες.

7.  Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 μετριούνται και πιστοποιούνται βάσει μιας πρότυπης και νομοθετημένης μεθόδου, η οποία ισχύει ως έχει για όλες τις κατασκευάστριες εταιρείες, ώστε να επιτρέπει τη σύγκριση των αυτοκινήτων. Η κατανάλωση κατά την πραγματική χρήση του αυτοκινήτου εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό, την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού και άλλους, μη τεχνικούς ή και εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να προεξοφληθούν ή και να καταγραφούν με ακρίβεια. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες στα σημεία πώλησης των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων & Επισκευαστών RENAULT, στα οποία προσφέρεται δωρεάν σχετικό έντυπο.


Δ.  Τιμές των προϊόντων RENAULT – Συμβάσεις πελατών με τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς & Επισκευαστές RENAULT

1. 
Οι πληροφορίες για τις τιμές, που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω του Site, έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά ή πρόταση ή πρόσκληση για την υποβολή πρότασης, δεσμεύουσα την TEOREN για τα προϊόντα της RENAULT ή και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

2.  Οι τιμές, που παρουσιάζονται στο Site, είναι προτεινόμενες, συνιστώμενες, ενδεικτικές και μη δεσμευτικές τιμές λιανικής με Φ.Π.Α. και μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές, που δύνανται να προσφέρουν τα εξουσιοδοτημένα μέλη του επίσημου Δικτύου Διανομέων & Επισκευαστών RENAULT.

3.  Η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος RENAULT υπόκειται αποκλειστικώς στους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας σύμβασης πώλησης, η οποία καταρτίζεται μεταξύ των πελατών και των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων & Επισκευαστών RENAULT δεδομένου ότι οι τελευταίοι είναι ανεξάρτητοι έμποροι σε σχέση με την TEOREN. Συγκεκριμένα, οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς & Επισκευαστές RENAULT συναλλάσσονται, διαπραγματεύονται και συνάπτουν συμβάσεις με τους πελάτες ιδίω ονόματι και ιδίω λογαριασμό υπό την ιδιότητα των «Εξουσιοδοτημένων Διανομέων και Επισκευαστών RENAULT». Οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς & Επισκευαστές RENAULT δεν αντιπροσωπεύουν και δεν εκπροσωπούν την TEOREN καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αλλά αποτελούν αυτοτελή νομικά πρόσωπα, ήτοι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, διακριτές της επιχείρησης και του νομικού προσώπου της TEOREN. Κάθε Εξουσιοδοτημένος Διανομέας & Επισκευαστής RENAULT οφείλει να αποσαφηνίζει στους πελάτες την ακριβή ιδιότητα του ήδη κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων και σε κάθε περίπτωση, πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή και να μην εμφανίζεται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο ως γενικός ή ειδικός πληρεξούσιος, εντολοδόχος ή εμπορικός αντιπρόσωπος της ίδιας της TEOREN. Προτάσεις, ενέργειες ή παραλείψεις των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων & Επισκευαστών RENAULT και των απασχολούμενων υπαλλήλων τους δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την TEOREN. Για τον λόγο αυτό, οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς & Επισκευαστές RENAULT υποχρεούνται να μην δημιουργούν με τις ενέργειες τους ή και τις παραλείψεις τους στους πελάτες RENAULT την εντύπωση ότι ενεργούν ως δήθεν αντιπρόσωποι της TEOREN. Κάθε Εξουσιοδοτημένος Διανομέας & Επισκευαστής RENAULT απαγορεύεται ρητά: α) να συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό της TEOREN υπό οποιαδήποτε ιδιότητα καθώς και να υπογράφει για λογαριασμό της TEOREN οποιοδήποτε έγγραφο, τυχόν δε υπογραφή του κατά παράβαση της διάταξης αυτής δεν παράγει δεσμευτικά για την TEOREN έννομα αποτελέσματα, β) να εισπράττει για λογαριασμό της TEOREN χρήματα εν γένει ή έγγραφα παραστατικά αξίας ή πληρωμών ή να αποδέχεται άλλα μέσα πληρωμής, όπως αξιόγραφα, γ) να τροποποιεί τους όρους οποιουδήποτε εγγράφου της TEOREN και δ) να δημιουργεί με τις ενέργειες ή και τις παραλείψεις του την εσφαλμένη εντύπωση στους πελάτες RENAULT ότι ενεργεί ως δήθεν εμπορικός αντιπρόσωπος της TEOREN.

4.  Κάθε Εξουσιοδοτημένος Διανομέας & Επισκευαστής RENAULT, ενεργών, σε κάθε περίπτωση, επ’ ονόματι και για λογαριασμό του ιδίου κατά τη εμπορία, διανομή και πώληση των προϊόντων RENAULT και την παροχή σχετικών υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, ως ανεξάρτητος έμπορος, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή και προσήκουσα εκπλήρωση των συμβάσεων, που συνάπτει με τους πελάτες, όπως για τις συμβάσεις πώλησης καινούργιων οχημάτων RENAULT και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και οφείλει να τους ενημερώνει σχετικά. Προς τον σκοπό αυτό, οφείλει να συμπεριλάβει σχετικό όρο σε κάθε έγγραφο απευθυντέο προς τους πελάτες, όπως προσυμβατικό και συμβατικό, προσδιορίζοντας την αποκλειστική ευθύνη του έναντι αυτών ενώ οι τελευταίοι οφείλουν να διαβάζουν τους σχετικούς όρους επιπλέον και ανεξάρτητα από τους παρόντες όρους. Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, o χρήστης του Site αναγνωρίζει, αποδέχεται και συνομολογεί ότι σε περίπτωση, που προβεί σε αγορά προϊόντος RENAULT ή και σχετικής υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης από οποιονδήποτε Εξουσιοδοτημένο Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT, πέραν της οικείας σύμβασης, που συνάπτει αποκλειστικώς και μόνον με τον τελευταίο, δεν καταρτίζεται οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ του ιδίου και της TEOREN και δεν δημιουργείται οποιαδήποτε έννομη σχέση μεταξύ αυτών.


Ε.  Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

1.  Το σύνολο του περιεχομένου του Site, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, μαρκών, λογοτύπων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της κατασκευάστριας εταιρείας RENAULT s.a.s. ή και της TEOREN κατά περίπτωση και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

2.  Aπαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη και ειδική προς τούτο, συναίνεση της δικαιούχου κατασκευάστριας εταιρείας RENAULT s.a.s. ή και της TEOREN κατά περίπτωση.

3.  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντοτε υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ή να συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Καμία άδεια χρήσης των ως άνω δικαιωμάτων δεν παρέχεται μέσω και λόγω του Site σε οποιονδήποτε χρήστη και τρίτο.

4.  Το Site ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο, όπως στις ιστοσελίδες των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων & Επισκευαστών RENAULT, τις οποίες δεν διαχειρίζεται η TEOREN. Η TEOREN δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων καθώς επίσης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού, συνεπεία της χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων ή και εξ’ αφορμής αυτής. Το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων δεν δεσμεύει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την TEOREN ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω του Site δεν συνιστά και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Η TEOREN δεν ενστερνίζεται και δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών πλην αντίθετης, έγγραφης και ειδικής δήλωσης της ιδίας στο Site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους δικαιούχους-διαχειριστές των οικείων ιστοσελίδων, όπως στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς & Επισκευαστές RENAULT, οι οποίοι φέρουν αποκλειστική και ακέραιη ευθύνη υπό την ιδιότητα των Υπευθύνων Επεξεργασίας: α) για τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων τους, β) για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την πολιτική cookies, που εφαρμόζουν, περιλαμβανομένων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και γ) για την παροχή κάθε σχετικής των ιστοσελίδων τους, υπηρεσίας. Η TEOREN δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, μεταβολή, αποθήκευση, διαβίβαση σε τρίτους και εν γένει επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς & Επισκευαστές RENAULT.


ΣΤ.  Περιορισμός Ευθύνης

1.  Η TEOREN αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του Site, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς, που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών, που αποκτήσατε μέσω του Site.

2.  Το Site περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, διαφημιστικά banners) για την καλύτερη ενημέρωση και διευκόλυνση σας. Η TEOREN αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη γνησιότητα του περιεχομένου καθώς και για το ίδιο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες όλων των εξωτερικών συνδέσμων, που χρησιμοποιούνται στο Site και που περιέχονται σε οιοδήποτε ανεξάρτητο δικτυακό τόπο ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη και χρήση των δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε ιδίως για την TEOREN .

3.  Η TEOREN επιφυλάσσεται του μονομερούς και απόλυτου δικαιώματος της να μεταβάλλει, τροποποιεί, ανακαλεί ή και να καταργεί κάθε στοιχείο, ουσιώδες ή μη, του περιεχομένου του Site και δεν φέρει ευθύνη στις εν λόγω περιπτώσεις.
 
4.  Η TEOREN δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

5.  Η TEOREN δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για λόγους, που βρίσκονται εκτός υπαιτιότητας της ή και εκτός της σφαίρας επιρροής της, ιδίως για γεγονότα τυχηρά ή ανωτέρας βίας.

6.  Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της TEOREN για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη λόγω, εξ’ αφορμής ή επ’ ευκαιρία αυτής της χρήσης του Site.

7.  Σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης του χρήστη κατά της TEOREN ανεξαρτήτως του ειδικότερου νομίμου λόγου ευθύνης, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης για τυχόν αμετακλήτως επιδικασθείσα ζημία του χρήστη δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των διακοσίων ευρώ (€200).

8.  Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του Site παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένη περιγραφή ή σε εμφανιζόμενο δείγμα-υπόδειγμα, καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή ειδική χρήση ή περί μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Η TEOREN αρνείται ρητώς κάθε τέτοια εγγύηση.

9.  Η TEOREN σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου τoυ Site ούτε ακόμη την έλλειψη ιών είτε πρόκειται για το Site είτε για κάποιο άλλο site server, μέσω του οποίου λαμβάνετε το περιεχόμενο του Site. Η TEOREN δεν εγγυάται την ασφαλή διασύνδεσή με το Site και την απουσία ιών και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

10.  Η TEOREN δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεση ή και έμμεση, θετική ή και αποθετική ζημία, προερχόμενη από τη χρήση του Site ή εξ’ αφορμής ή επ’ ευκαιρία αυτής της χρήσης, όπως για διαφυγόντα κέρδη και έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες, έκτακτες, απρόβλεπτες και τυχαίες ζημίες.


Ζ.  Αποζημίωση

Ο χρήστης του Site αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την TEOREN για κάθε ζημία ή βλάβη, πρόστιμο ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, αποζημιώσεων κάθε είδους, δικαστικών δαπανών, προστίμων, δικηγορικών αμοιβών τρίτου, οιασδήποτε φύσεως, που προκύπτει από την αθέτηση των όρων χρήσης του Site λόγω υπαιτιότητας του. Σε περίπτωση λήψης, κοινοποίησης ή επίδοσης προς την TEOREN οιουδήποτε εγγράφου, ενδεικτικώς δικογράφου, εξωδίκου, εγγράφου δημόσιας αρχής ή άλλου εγγράφου, η TEOREN θα ενημερώνει αμελλητί τον χρήστη, ο οποίος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να επέμβει προς επίλυση της διαφοράς, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της TEOREN, μέτρο ώστε να διαφυλάξει αζήμια και ανέπαφη την τελευταία. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της TEOREN με δικές του δαπάνες και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την υπεράσπισή της σε περίπτωση άσκησης ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής, προσφυγής ή ποινικής δίωξης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας.


Η.  Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα, που καταχωρείτε μέσω του Site, θα αξιοποιηθούν από την TEOREN για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας και ενδεχομένως για προωθητικές ενέργειες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην «Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων».


Θ.  Πληροφορίες, που ενδεχομένως εισάγονται αυτόματα στον υπολογιστή σας ("cookies”)

Η TEOREN για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στο Site και να δημιουργήσει μία πληρέστερη διαδικτυακή εμπειρία για εσάς ενδεχομένως να αποθηκεύσει πληροφορίες-αρχεία στον υπολογιστή σας με τη μορφή ''cookies''. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην «Πολιτική Cookies». Για να περιορίσετε ή να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές επιλογές, που παρέχουν οι Internet Browsers. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του Internet Browser, που χρησιμοποιείτε.


Ι.  Λοιποί Όροι

1.  Κάθε επιμέρους όρος έχει αυτοτελή και ανεξάρτητο χαρακτήρα και θεμελιώνει αυτοτελείς και ανεξάρτητες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση θα ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να είναι ισχυρός και να παράγει πλήρη έννομα αποτελέσματα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν εν ισχύ, εξαιρουμένων αποκλειστικώς των συγκεκριμένων άκυρων όρων.

2.  Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί νόμιμο περιεχόμενο τους, εάν προηγουμένως δεν έχει ενσωματωθεί ρητώς και εμφανώς στο οικείο τμήμα του Site (πεδίο με τον τίτλο «Όροι Χρήσης») από την TEOREN. Οι παρόντες όροι, περιλαμβανομένων των όρων της «Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων» και της «Πολιτικής Cookies», αποτυπώνουν την πλήρη, μόνη και αποκλειστική συμφωνία των μερών και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης πρότασης, επικοινωνίας και αλληλογραφίας αναφορικά με τη χρήση του Site.

3. Ο χρήστης παραιτείται ρητώς και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση των παρόντων όρων για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ουσιαστικό ή τυπικό, ιδίως δε, για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140επ., 147επ., 178, 179 και 288 του Αστικού Κώδικα.


ΙΑ.  Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με το Site και το περιεχόμενο του, ανεξαρτήτως του ειδικότερου νομίμου λόγου ευθύνης, θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δίκης σχετικής με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και τη διαδικασία εκτελέσεως. Η ως άνω αρμοδιότητα κατισχύει οποιασδήποτε άλλης νόμιμης ή ειδικής.