χαρακτηριστικά, τιμές & εξοπλισμός
του Captur E-Tech full hybrid