χαρακτηριστικά, τιμές & εξοπλισμός
του Clio E-Tech full hybrid