Υποβολή αίτησης για Βεβαίωση
Αντίστοιχης Έκδοσης και Εξοπλισμού
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων


Για την παροχή της Βεβαίωσης Αντίστοιχης Έκδοσης και Εξοπλισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ο αιτών θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:


Συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης.
  • Ο αιτών πρέπει να κατεβάσει το σχετικό Έντυπο Αίτησης, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Όλα τα πεδία του Εντύπου Αίτησης είναι υποχρεωτικά.
  • Σε περίπτωση που κάποιο από τα πεδία του Εντύπου Αίτησης είναι ελλιπές, δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένο ή ευανάγνωστο, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Πληρωμή του παραβόλου αξίας 24,80€.
  • Το παράβολο των 24,80€ περιλαμβάνει τον ανάλογο Φ.Π.Α.
  • Η πληρωμή του παραβόλου γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό στην EUROBANK GR1202600090000820201209958 με Δικαιούχο την ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., Επίσημη και Αποκλειστική εισαγωγέα των μαρκών Renault & Dacia στην Ελλάδα.

Αποστολή των παρακάτω αρχείων στο e-mail: grouperenault-form@renault.gr
  • Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης
  • Αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου αξίας 24,80€
  • Αντίγραφο του Δελτίου Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ).
  • Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω αρχεία δεν έχει αποσταλεί, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
  • Αποστολές στοιχείων ή δικαιολογητικών, τμηματικά, σε διαφορετικά e-mails δεν θα γίνονται δεκτές

Μετά την υποβολή της Αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, ο αιτών θα παραλάβει ηλεκτρονικά την Βεβαίωση στο email που αναφέρεται στην αίτησή του.

Η αποστολή της Βεβαίωσης θα πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα, με μέγιστο χρόνο έκδοσης τις δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής.

Σε τυχόν αργία, κατά την λήξη των 2 εβδομάδων, η αποστολή της Βεβαίωσης θα πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.